Mgr. Dana Hanková

Advokátska kancelária

M.R. Štefánika 3
940 01 Nové Zámky

Ďalej

Advokáti

Mgr. Dana Hanková

Prax v advokácii: 16 rokov z toho13 rokov pracuje ako advokátka. Začínala ako koncipientka u svojho otca JUDr. Ernesta Botku, ktorý je dodnes spolupracujúcim advokátom tejto advokátskej kancelárie.

Špecializuje na oblasť rodinného práva, občianskeho práva, pracovného práva, trestného práva. Počas svojej praxe získala hlboké skúsenosti v rodinnom práve, najmä v rozvodovom práve a úprave práv a povinností k maloletým deťom, osvojení, ale taktiež aj v občianskom práve ( vypracovávanie zmlúv rôzneho druhu, zastupovanie v občianskych konaniach) a taktiež aj v trestnom práve (obhajoba v trestnom konaní).

Jazykové znalosti: nemecký jazyk

Hlavné oblasti praxe (špecializácia):

 • Rodinné právo
 • Občianske právo
 • Trestné právo

JUDr. Ernest Botka

Spolupracujúci advokát

Prax v advokácii: 45 rokov z toho 43 rokov pracuje ako advokát.
JUDr. Ernest Botka je spolupracujúcim advokátom Mgr. Dany Hankovej. Počas svojej dlhoročnej praxe sa špecializuje predovšetkým na oblasť trestného, rodinného práva, občianskeho práva, pracovného práva, obchodného práva. Vzhľadom na dĺžku výkonu advokátskej praxe ako aj bohaté skúsenosti je garantom kvalitného poskytnutia právnych služieb.

Jazykové znalosti: maďarský jazyk, čiastočne nemecký jazyk

Hlavné oblasti praxe (špecializácia):

 • Trestné právo
 • Rodinné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné právo

Služby

Obchodné právo

Obchodné právo

poskytovanie kompletného právneho servisu pri založení, vzniku, zmenách a likvidácií obchodných spoločností, vrátane bežnej právnej agendy súvisiacej s obchodnou činnosťou spoločnosti, zastupovanie v konaniach pred súdmi, spisovanie listín o právnych úkonoch.

Občianske a rodinné právo

Občianske a rodinné právo

zastupovanie právnych a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a štátnymi orgánmi, spisovanie listín o právnych úkonoch, kompletný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností, poradenská činnosť v dedičskom práve, zastupovanie v rozvodom konaní, v konaní po úpravu výživného, a úpravu práv a povinností k maloletým, atď.

Pracovné právo

Pracovné právo

právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, zastupovanie pred súdom, posúdenie pracovných zmlúv a pod.

Správne právo

Správne právo

zastupovanie právnických a fyzických osôb v správnom konaní pred správnymi orgánmi, zhotovovanie podaní, návrhov a opravných prostriedkov.

Trestné právo

Trestné právo

právne poradenstvo v oblasti trestného práva, zastupovanie pred súdom, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, spisovanie sťažností, odvolaní, ale aj kompletný právny servis bez ohľadu na druh trestného činu.

RPVS, ZEP

RPVS, ZEP

Register partnera verejného sektora – všetky služby spojené s týmto registrom od zápisu do RPVS, vykonania zmien v registri, ako aj výmaz z registra.
Zaručený elektronický podpis vďaka ktorému ušetríte na poplatkoch – katastrálne konanie, obchodný register, živnostenský register a pod.

Odmena advokáta

Odmena advokáta upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

V našej advokátskej kancelárii je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Viac info

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa dohodne tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Viac info

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť:

 • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
 • za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
Viac info

Tarifná odmena

Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.

Viac info

Kontakt

Mgr. Dana Hanková
 • Advokátska kancelária
 • M.R.Štefánika 3
 • 940 01 Nové Zámky
 • +421 910 994 344
JUDr. Ernest Botka
 • Advokátska kancelária
 • M.R.Štefánika 3
 • 940 01 Nové Zámky
 • +421 903 426 491